Všeobecné obchodní podmínky

1.
Všeobec­ná ustanovení

1.1. Všeobec­né obchod­ní pod­mínky (dále jen „VOP“) obsažené v této smlou­vě, upravu­jí pod­mínky real­izace uby­to­vacích a sou­vise­jících služeb a smlou­vu mezi Provo­zo­vatelem a Klien­tem uve­dených v bodě 1.2 těch­to VOP (dále jen „smlou­va“). VOP jsou závazné pro všech­ny pří­pady ve VOP zahrnutých. Změny mohou být prove­de­ny dohodou obou smlu­vních stran, a to pouze písem­nou for­mou. Písem­nou for­mou se rozumí také email či SMS zaslané na kon­tak­ty uve­dené v odstavci „13.1 Kon­tak­ty“. Vešk­eré smlu­vní vztahy s vámi uza­víráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlou­vou a obchod­ní­mi pod­mínka­mi se řídí občan­ským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v plat­ném znění.

Smlou­vy jsou uza­vírány v českém jazyce.

1.2. Smlu­vní­mi strana­mi jsou Havlíčkovi PRO, spol. s.r.o., Leopol­da Peka 1521/​2, 25101 Říčany, IČ: 24758001, jako provo­zo­va­tel Apart­mánů Velké Karlovice (dále jen „Provo­zo­va­tel“) a uži­va­tel služeb Provo­zo­vatele (dále jen „Klient“).

1.3. Služba­mi Provo­zo­vatele jsou uby­tování v Apart­mánech Velké Karlovice, Velké Karlovice 814, PSČ:75606. – objek­tu  Provo­zo­vatele (dále jen „Apart­mány“) a s tím spo­jené služ­by posky­to­vané Provo­zo­vatelem nebo smlu­vní­mi part­nery. Před­mětem smlou­vy je zajištění poby­tu, proná­jem a služ­by Klien­tovi ve sjed­naném rozsahu a podle těch­to stránek.

1.4. Apart­mány jsou uby­to­vací zařízení, kde je Klient uby­tován na zák­ladě objed­návky a smlou­vy. Smlou­va je uza­vře­na potvrzením objed­návky Provo­zo­vatelem. Objed­návku je možné učinit a potvrdit na kon­tak­tech uve­dených v odstavci „13.1 Kon­tak­ty“ nebo přes online rez­er­vační sys­tém provo­zo­va- tele. Odesláním objed­návky Klient stvrzu­je, že souh­lasí s použitím prostřed­ků komu­nikace na dálku při uza­vírání smlou­vy a že se seznámil a souh­lasí s VOP, které jsou součástí kup­ní smlou­vy. Pokud za Klien­ta zadala objed­návku třetí strana (dále jen „Objed­na­tel“), pak tato třetí strana a Klient ručí spo- lečně Provo­zo­vateli jako solidární dlužní­ci za všech­ny závazky ply­noucí ze smlou­vy. Provo­zo­va­tel si vyhrazu­je prá­vo na změnu VOP. Změ­na VOP je plat­ná po 14 dnech od jejího zveře­jnění.

1.5. Klient při odeslání objed­návky nebo kon­tak­t­ního for­muláře čest­ně prohlašu­je, že uve­dené úda­je jsou správné a že neuvedl úda­je třetí oso­by. Klient je zod­pověd­ný za správnost zadaných úda­jů.

2.

Rez­er­vace uby­to­vacích kapac­it a služeb

2.1. Rez­er­vace uby­tování a pří­pad­ných dalších služeb Provo­zo­vatele a potvrzení této rez­er­vace ze strany Provo­zo­vatele je možné online nebo písem­ně, tedy emailem.

2.2. Rez­er­vace se považu­je za plat­nou a závaz­nou v pří­padě písem­ného potvrzení ze strany Provo­zo­vatele nebo auto­mat­ick­ým emailovým potvrzením gen­erovaným přís­lušným online rez­er­vačním sys­témem.

2.3. Rez­er­vaci je možné provést i na inter­ne­tových stránkách Provo­zo­vatele či na stránkách třetích stran působících v ces­tovním ruchu, s nim­iž má společnost Havlíčkovi PRO, spol. s.r.o. uza­vře­nou smlou­vu o spoluprá­ci.  Klient má možnost vyh­ledá­vat služ­by a pro­duk­ty Provo­zo­vatele i na těch­to part­ner­ských stránkách a násled­ně je rez­er­vo­vat na stránkách Provo­zo­vatele, aniž opustí rozhraní part­ner­ské inter­ne­tové stránky.

2.4. Rez­er­vace je dokonče­na uhrazením zálo­hy 50%, pří­pad­ně celé částky objed­naného uby­tování a služeb a to v hotovosti, bankovním převo­dem nebo prostřed­nictvím plateb­ní brány. V pří­padě, že se Klient s plat­nou rez­er­vací nedostaví k čer­pání objed­naných služeb a pro­duk­tů, strhne Uby­to­va­tel ze zapla­cené zálo­hy částku, která byla použi­ta k zajištění rez­er­vace, ve výši stanovené v souladu se storno-pod­mínka­mi uve­dený­mi v bodě 8.2. Rez­er­vo­vané noci budou stornovány dle storno pod­mínek, uve­dených v  článku 8.

2.5. Klient bere na vědomí a potvrzu­je infor­ma­ce, které obdržel při rez­er­vaci, zejmé­na popisy a charak­ter­is­tiku posky­to­vaných služeb a pro­duk­tů, kon­tak­t­ní úda­je, plateb­ní a storno pod­mínky, plat­nost nabíd­ky a ceny. Rez­er­vace online před­pok­ládá úplné, bezvýhrad­né při­jetí a plat­nost těch­to VOP a znalost infor­ma­cí o ochraně osob­ních úda­jů, které jsou součástí smlou­vy uza­vřené s Uby­to­vatelem.

2.6. Fotografie uve­dené na inter­ne­tové stránce a stránkách pro mobil­ní zařízení Uby­to­vatele jako i v prezen­tačních mater­iálech slouží jen jako přík­lad. I když se Uby­to­va­tel snaží zprostřed­ko­vat vizuál­ní podobu uby­to­vacích zařízení co nejvýstižněji, může dojít k neza­mýšleným odchylkám.


 1. Ochrana osob­ních úda­jů

3.1. Osob­ní úda­je, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, anebo zap­sány při uby­tování, zpra­cov­áváme v souladu se Zákonem č. 101/​2000 Sb. o ochraně osob­ních úda­jů. Vaše osob­ní úda­je jsou zabezpečené a chráněné pro­ti zneužití. Vaše osob­ní úda­je mohou být použi­ty pro potře­by účet­nictví, vedení Apart­mánů, sta­tis­tiky anebo k zasílání novinek Provo­zo­vatele, pokud k tomu dáte souh­las. Používáme je k real­izaci celého obchodu, včet­ně nezbyt­ných účet­ních oper­ací, vys­tavení daňových dok­ladů, iden­ti­fikaci vašich bezho­tovost­ních plateb a pro komu­nikaci s vámi, tedy vešk­eré zákaznické admin­is­tra­tivy.

3.2. Na požádání vám Havlíčkovi PRO, spol. s.r.o. bez zbytečného odkladu a písem­ně oznámí, zda a jaké osob­ní úda­je má o vás zaz­na­me­nané. Pokud máte otázky týka­jící se zpra­cov­ání vašich osob­ních úda­jů, můžete je směřo­vat na kon­tak­ty uve­dené v odstavci „13.1 Kon­tak­ty“.

3.3. Získávání a zpra­cov­ávání osob­ních úda­jů

Když navštívíte naše webové stránky, zaz­na­me­na­jí naše webové servery a služ­by na ně napo­jené stan­dard­ním způ­sobem IP adresu, která vám byla přidělená posky­to­vatelem inter­ne­tových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osob­ní úda­je se zaz­na­me­na­jí jen tehdy, když nám je poskyt­nete z vlast­ní vůle, napřík­lad v rám­ci reg­is­trace nebo na real­izaci smlou­vy. Pos­toupení osob­ních úda­jů stát­ním zařízením a úřadům násle­du­je jen v rám­ci závazných právních před­pisů. 

3.4. Souh­las se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů

Poskyt­nutím osob­ních úda­jů Klient souh­lasí se zařazením jím vyplněných osob­ních úda­jů do data­báze Provo­zo­vatele, jakož­to správce.

3.5 Cook­ies

Naše webové stránky použí­va­jí Cook­ies, což jsou zák­lad­ní data o našem webu, která váš prohlížeč uloží na váš pevný disk a tím v budouc­nu urych­lí načítání a prohlížení našich stránek. Cook­ies se mohou využí­vat ke zjištění, zda jste už ze svého počí­tače navštívili naše stránky. Iden­ti­fiku­je se pouze cook­ies na vašem počí­tači.

Používání cook­ies můžete deak­tivo­vat ve vašem inter­ne­tovém prohlížeči.

 4.
Cena poby­tu

4.1. Cena služeb jsou uve­de­ny na stránce http://www.valachy-apartmany.cz/. Ceny uve­dené v ceníku jsou konečné a kom­plet­ní.

4.2. Provo­zo­va­tel vys­taví daňový dok­lad a dok­lad EET, pokud plat­ba spadá do povin­nos­ti evi­dence EET. V pří­padě potře­by provo­zo­va­tel vys­taví také pro-for­ma fak­tu­ru.

4.3. Podle zákona o evi­den­ci tržeb je prodá­va­jící povi­nen vys­tavit kupu­jící­mu účtenku. Zároveň je povi­nen zae­v­i­dovat při­ja­tou tržbu u správce daně online;  v pří­padě tech­nick­ého výpad­ku pak nejpozději do 48 hodin.

4.4. V pří­padě plat­by online Klient vyčká na instrukce pro plat­bu kar­tou, které jsou vygen­erovány rez­er­vačním sys­témem Provo­zo­vatele.


 1. Plateb­ní pod­mínky
  • Provo­zo­va­tel je povi­nen připrav­it a poskyt­nutou objed­nané uby­to­vací služ­by a pro­duk­ty. Pokud není jinak uve­de­no nebo sjed­náno, cena nezahrnu­je dodatečné služ­by a pro­duk­ty. Sjed­nané ceny zahrnu­jí zákon­nou daň z při­dané hod­no­ty, nezahrnu­jí poplatek za lázeňský a rekreační pobyt  (15 Kč /​ oso­ba /​ noc) a poplatek z uby­to­vací kapac­i­ty ( 6 Kč /​ oso­ba /​ noc). Poplatky budou účtovány na recep­ci při pří­jez­du do Apart­mánů. Změní-li se saz­ba této daně anebo poplatků, posky­to­va­tel uby­tování má prá­vo účto­vat klien­tovi zvýše­nou daň anebo poplatky.
  • Provo­zo­va­tel si vyhrazu­jí prá­vo na účtování depoz­i­tu pro pří­pad­né vzniklé škody v uby­to­vacím zařízení způ­sobené Klien­tem (poplatek je vybírán v hotovosti při pří­jez­du). V pří­padě, že Klient žád­né škody nezpů­sobí, deposit mu bude vrá­cen v plné hod­notě při odjez­du.
  • Provo­zo­va­tel může měnit ceny, pokud Klient nebo Provo­zo­va­tel zvýší počet rez­er­vo­vaných poko­jů či délku poby­tu a Klient nebo Provo­zo­va­tel s takovou změ­nou souh­lasí.
  • Provo­zo­va­tel může Klien­tovi poskyt­nout náhrad­ní uby­tování v adekvát­ní kval­itě, pokud Klient souh­lasí. Dodatečné nák­la­dy spo­jené s náhrad­ním uby­továním jdou na účet Provo­zo­vatele.   
  • V pří­padě, že Provo­zo­va­tel vydá poukaz, ten může být využít pouze k úhradě uby­to­vacích služeb. Hod­no­ta poukazu odpovídá částce a měně uve­dené na ní. Poukaz nelze vrátit, pro­dat ani vyměnit za hotovost a je možné ho využit celý, tj. nedělit jeho hod­no­tu na více než jed­nu úhradu. Ztrá­tu, zne­hod­no­cení nebo krádež poukazu nelze nahra­dit. Na každém poukazu je uve­den datum vydání, plat­nost a čís­lo poukazu. Poukaz nelze využít k online plat­bě.
  • V pří­padě rez­er­vace poby­tu mimo rez­er­vační sys­tém Provo­zo­vatele, obdrží klient s potvrzením poby­tu také pro-for­ma fak­tu­ru jako dok­lad k úhradě dohod­nuté zálo­hy za uby­tování. Dél­ka splat­nos­ti pro-for­ma fak­tu­ry je 7 dní anebo den nás­tupu do uby­tování, pokud je ten­to bližší než 7 dnů od vys­tavení pro-for­ma fak­tu­ry. V pří­padě že neb­ude pro-for­ma fak­tu­ra uhrazena ve splat­nos­ti, se objed­náv­ka auto­mat­icky zruší. Vari­abil­ní sym­bol je uve­den na fak­tuře. Vešk­eré bezho­tovost­ní plat­by se považu­jí za zapla­cené až v pří­padě přip­sání na účet Provo­zo­vatele.
   Umožňu­jeme plat­bu převo­dem na účet Provo­zo­vatele.
  • Plat­ba je jed­norá­zová. Klient je povi­nen si řád­ně zkon­trolo­vat plateb­ní úda­je a plat­bu zaslat spolu s vari­abil­ním sym­bol­em. Uve­dení vari­abil­ního sym­bolu je nezbyt­né pro správné přip­sání plat­by a rez­er­vaci služeb.
  • V pří­padě prodlení s úhradou, bude rez­er­vace zruše­na.

 1. Povin­nos­ti klien­ta

6.1. Klient je povi­nen poskyt­nout Provo­zo­vateli vešk­eré náleži­tosti potřeb­né k řád­né­mu zajištění služeb Provo­zo­vatele a smlu­vních part­nerů. Přede­vším poskyt­nout správné úda­je potřeb­né k uby­tování, dok­la­dy k jejich potvrzení a plat­bu smlu­vené ceny.

6.2. Ve stanoveném ter­mínu uhra­dit zálo­hu, nebo pro-for­ma fak­tu­ru a další plat­by.
6.3. Klient je povi­nen dostavit se k převzetí uby­tování v čase, kdy mu začíná rez­er­vace. Pokud se nedostaví v dohod­nutý čas a nedo­hodne se s Provo­zo­vatelem na jiných pod­mínkách, jeho rez­er­vace na daný ter­mín propadá.

6.4. Klient je povi­nen řídit se uby­to­vacím řádem provo­zo­vatele v bodech níže uve­dených:
a) Přís­ný ZÁKAZ kouření v budově Apart­mánů. Kouření je pov­oleno jen na venkovních pros­transtvích Apart­mánů.
b) V době od 22:00 hodin do 6:30 hodin je Klient povi­nen dodržo­vat noční klid. 31. pros­ince platí noční klid od 00:30 1. led­na do 6:30 1 led­na.
c) Klient je oprávněn využí­vat zařízení a služ­by Apart­mánů v rozsahu stanoveném smlou­vou, a to stan­dard­ně od 16 hodin v den pří­jez­du do 10 hodin v den odjez­du.
d) Parkování v areálu Apart­mánů je pov­oleno uby­to­vaným Klien­tům po dobu jejich poby­tu v Apart­mánech. Klient je povi­nen parko­vat tak, aby zbytečně nebránil v pohy­bu ostat­ním vozidlům a tak, aby zbytečně nez­abíral více než jed­no parko­vací stání.
e) Klient nes­mí bez před­chozího souh­la­su Provo­zo­vatele manip­ulo­vat se zařízením Apart­mánů mimo běžné zvyk­losti. Zejmé­na pře­sou­vat zařízení Apart­mánů, jakko­liv ho poško­zo­vat, provádět opravy, jakéko­liv úpravy trvalého charak­teru, zasa­ho­vat do elek­trické sítě, vodovod­ních zařízení a dalších insta­lací. V Apart­mánů je zakázáno manip­ulo­vat s otevřeným plamen­em. Klient ručí za jakéko­liv škody způ­sobené jeho čin­nos­tí v Apart­mánů a pobytem v Apart­mánů s výjimk­ou běžného opotřebení.
f) Není pov­oleno používání vlast­ních elek­trospotře­bičů např. vařiče, tou­s­to­vače, top­i­del, varné kon­vice apod. Tyto jsou k dis­pozi­ci jako výba­va Apart­mánů. Výjimku tvoří holicí stro­jky, vysoušeče vlasů, kul­my a nabí­ječky. Klient je povi­nen, tato zařízení nenechá­vat v provozu bez dozoru. Po odchodu z poko­je, je Klient povi­nen tato zařízení odpo­jit z elek­trické sítě. Za použití pov­olených spotře­bičů zod­povídá Klient. 
g) Klient je povi­nen bez zbytečného odkladu nahlásit pří­pad­né poruchy zařízení Apart­mánů.
h) Při odchodu z poko­je je Klient povi­nen uza­vřít vodovod­ní kohoutky, zhas­nout svět­la, vyp­nout elek­trická zařízení, zavřít okna a při ukončení poby­tu ode­vz­dat klíče od Apart­mánů, které obdržel při pří­chodu.
ch) Z bezpečnos­t­ních důvodů není pov­oleno nechá­vat děti bez dozoru dospělé oso­by. Za bezpečnost svých dětí a pří­pad­né škody jimi způ­sobené zod­poví­da­jí rodiče.
i) Klient ručí v plném rozsahu za vešk­eré škody na majetku Apart­mánů, způ­sobené jeho vinou, vinou osob s ním uby­to­vaných a vinou zvířat, která si Klient přive­zl.
j) Uby­tování zvířat je možné jen po před­chozí dom­lu­vě a souh­la­su Provo­zo­vatele.
k) Užívání hotelového zařízení z hygien­ick­ých důvodů není dov­oleno osobám, které jsou postiže­ny infekční­mi choroba­mi.
l) Klient je povi­nen dbát pokynů Provo­zo­vatele a per­son­álu Apart­mánů.

7.
Povin­nos­ti Provo­zo­vatele

7.1 Provo­zo­va­tel se zavazu­je poskyt­nout Klien­tovi uby­to­vací a sou­vise­jící služ­by dle smlou­vy a svého nejlepšího vědomí a svě­domí.

7.2 Provo­zo­va­tel odpovídá za ztrá­tu věcí vne­sených Klien­tem do Apart­mánů, pokud tyto věci byly ulože­ny na místě k tomu vyhrazeném a pokoj Klien­ta byl uza­mčený. Za peníze a cen­né věci odpovídá Provo­zo­va­tel jen tehdy, převzal-li je do úschovy pro­ti potvrzení. Tuto službu Provo­zo­va­tel neposky­tu­je.


 1. Storno poby­tu a sankce

8.1. Storno poby­tu, je Klient povi­nen uskutečnit písem­nou for­mou s uve­dením rez­er­vačních úda­jů (celé jméno a ter­mín rez­er­vace) a doručit ho provo­zo­vateli osob­ně, v doporučeném dopise nebo elek­tron­ick­ou for­mou. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozho­du­jící u osob­ního doručení datum při­jetí Provo­zo­vatelem, u elek­tron­ick­ého zrušení datum odeslání emailu či SMS, a při odeslání dopisem datum při­jetí dopisu.

8.2. Při zrušení poby­tu ze strany Klien­ta účtu­je Provo­zo­va­tel stornovací poplatky (smlu­vní poku­ty) dle níže uve­dených speci­fikací. Stornovací poplatky se účtu­jí z celkové ceny poby­tu.

Storno více než 14 dní před začátkem rez­er­vace                                                     poplatek 0%
Storno více než 7 dnů a méně než 14 dní včet­ně před začátkem rez­er­vace             poplatek 30%.
Storno méně než 7 dní včet­ně před začátkem rez­er­vace                                        poplatek 50%

8.3. Změ­na oso­by Klien­ta je bez poplatku.

8.4. V pří­padě zrušení rez­er­vace ze strany Klien­ta, je Provo­zo­va­tel povi­nen vrátit Klien­tovi zapla­ce­nou zálo­hu sníže­nou o odpoví­da­jící stornovací poplatek, a to do 14 dnů od obdržení žádosti o stornování poby­tu viz článek 8.2.

8.5. Finanční zálo­hy jsou vra­ce­ny for­mou bankovního převo­du na čís­lo účtu, uve­dené klien­tem u žádosti o stornování poby­tu.

8.6. Při porušení uby­to­vacího řádu si Provo­zo­va­tel vyhrazu­je prá­vo uložit smlu­vní poku­tu ve výši až 10 000kč.


 1. Vyloučení klien­ta z poby­tu

9.1. Provo­zo­va­tel si vyhrazu­je prá­vo vyloučit z poby­tu a vykázat z budovy a pozemků Apart­mánů Klien­ta, který poruší zákon­né před­pisy ČR, nere­spek­tu­je uby­to­vací řád, odmítá se řídit oprávněný­mi poža­davky a pokyny Provo­zo­vatele a per­son­álu Apart­mánů, slovně či fyz­icky napadá anebo omezu­je prá­va Provo­zo­vatele, per­son­álu Apart­mánů a jiné hosty, poškozu­je majetek Provo­zo­vatele. V takovém pří­padě je Klient povi­nen bez zbytečného odkladu opustit uby­to­vací zařízení a poze­mek Apart­mánů. Tím Klien­tovi také zaniká nárok na náhradu nevyužitých služeb a možnost dalšího poby­tu v Apart­mánech. 

10.
Odstoupení od smlou­vy ze strany provo­zo­vatele

10.1 Provo­zo­va­tel je oprávněn odstoupit od smlou­vy bez zbytečného odkladu, zjistí-li, že Klient porušil smlou­vu pod­stat­ným způ­sobem. Pro úče­ly této smlou­vy se za pod­stat­né porušení této smlou­vy považu­je:

 1. a) prodlení zákazní­ka s úhradou kup­ní ceny 
  b) nedo­držení rez­er­vo­vaného ter­mínu
 2. c) opako­vané porušení uby­to­vacího řádu

 3. Změny dohod­nutých služeb

11.1. V pří­padě mimořád­ných okol­nos­tí a okol­nos­tí v důsled­ku „vyšší moci“ jako napřík­lad v důsled­ku nařízení vlád­ních orgánů ČR, které Provo­zo­vateli nebo Klien­tovi znemožní posky­to­vat, nebo uží­vat objed­nané uby­to­vací služ­by, může Provo­zo­va­tel nebo Klient zrušit rez­er­vaci, pří­pad­ně po vzá­jem­né dohodě změnit ter­mín rez­er­vace. V takovém pří­padě Klient neplatí stornopoplatek za zrušení rez­er­vace. Pokud již pobyt Klien­ta začal, má Provo­zo­va­tel nárok na náhradu již využitých služeb.
11.2. V pří­padě zrušení poby­tu Provo­zo­vatelem, je provo­zo­va­tel povi­nen, tuto skutečnost oznámit Klien­tovi bez zbytečného odkladu. Plat­by za nevyčer­pané služ­by je Provo­zo­va­tel povi­nen vrátit Klien­tovi do 7 dnů v plné výši nevyčer­paných služeb na účet Klien­ta. Klient je povi­nen Provo­zo­vateli bez zbytečného odkladu sdělit čís­lo účtu pro vrá­cení plat­by za nevyužité služ­by. Klient má prá­vo si po dohodě s Provo­zo­vatelem namís­to vrá­cení plat­by vybrat náhrad­ní ter­mín rez­er­vace. 


 1. Rekla­mační řád

12.1. V pří­padě rekla­mace je Klient povi­nen, uplat­nit své poža­davky bez zbytečného odkladu na místě u zás­tupce posky­to­vatele služeb anebo na kon­tak­tech uve­dených v odstavci „13.1 Kon­tak­ty“. Pokud není možné vyřešit rekla­maci na místě, sepíše Klient s Provo­zo­vatelem písem­nou rekla­maci. Ten­to pro­tokol se sepíše ve 2 vyho­toveních a jed­no dostane Klient, které­mu bude sloužit jako dok­lad o rekla­maci a k další­mu rekla­mační­mu řízení.

12.2. Pokud neb­ude rekla­mace podá­na bez zbytečného odkladu, snižu­je se nadě­je na její klad­né vyřízení, tím spíše, pokud by včas­né podání rekla­mace moh­lo přede­jít dalším škodám. U uby­tování se za před­mět rekla­mace nepo­važu­jí škody a majetkové  nebo nema­jetkové újmy, které vznikly zav­iněním Klien­ta anebo spolu­vi­nou Klien­ta.

12.3. Pokud klient bez pod­stat­ných důvodů nevyuži­je objed­nané služ­by, nevzniká mu nárok na náhra- du ani na sle­vu.
12.4. Vešk­eré stížnos­ti a připomínky Klien­ta, týka­jící se uby­tování a sou­vise­jících služeb, Provo­zo­vate- le, vyřizu­je Provo­zo­va­tel. Stížnos­ti může Klient pře­dat osob­ně anebo elek­tron­icky na kon­tak­tech u- vedených v odstavci „13.1 Kon­tak­ty“.
12.5. Uby­to­vaný host má prá­vo podat návrh na mimosoud­ní řešení takového sporu určené­mu sub­jek­tu mimosoud­ního   řešení spotřebi­tel­ských sporů, kterým je Česká obchod­ní inspekce, Ústřed­ní inspek­torát – odd­ělení ADR, Štěpán­ská 15, 120 00 Pra­ha 2.
Email: adr@coi.cz  
Web:  http://adr.coi.cz
Česká obchod­ní inspekce je dozorovým orgánem vykoná­va­jícím dohled nad ochra­nou spotřebitele, pos­tupu­jící podle zákona č. 64/​1986 Sb., o České obchod­ní inspekci, ve znění pozdějších před­pisů, a dalších právních před­pisů. Inter­ne­tová strán­ka České obchod­ní inspekce je www.coi.cz.

13.
Kon­tak­ty

13.1. Na těch­to kon­tak­tech nás můžete kon­tak­to­vat:

Tele­fon správce: +420 725 331 333
Email správce: info@valachy-apartmany.cz

Email jed­na­tel: havk@gmail.com
WEB: http://www.valachy-apartmany.cz/


 1. Závěrečná ustanovení

14.1. V pří­padě že vztah sou­vise­jící s užíváním stránek http://www.valachy-apartmany.cz/nebo právní vztah založený smlou­vou obsahu­je mez­inárod­ní (zahraniční) prvek, pak smlu­vní strany sjed­ná­va­jí, že se ten­to vztah řídí českým právem.

14.2. Provo­zo­va­tel si vyhrazu­je prá­vo u vybraných služeb stanovit další prá­va a povin­nos­ti nad rámec těch­to VOP. Tato pravid­la budou vždy uve­de­na na webových stránkách anebo v pro­s­torech pro čer­pání služ­by a mají před­nost před ustanovení­mi VOP.

14.3. Pokud se něk­teré ustanovení VOP ukáže jako neplat­né, neb­ude to mít vliv na plat­nost ostat­ních ustanovení VOP.

Ve Velkých Karlovicích  11.11.2021.