Všeobecné obchodní podmínky

1.
Všeobecná ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsažené v této smlouvě, upravují podmínky realizace ubytovacích a souvisejících služeb a smlouvu mezi Provozovatelem a Klientem uvedených v bodě 1.2 těchto VOP (dále jen „smlouva“). VOP jsou závazné pro všechny případy ve VOP zahrnutých. Změny mohou být provedeny dohodou obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou. Písemnou formou se rozumí také email či SMS zaslané na kontakty uvedené v odstavci „13.1 Kontakty“. Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1.2. Smluvními stranami jsou Havlíčkovi PRO, spol. s.r.o., Leopolda Peka 1521/2, 25101 Říčany, IČ: 24758001, jako provozovatel Apartmánů Velké Karlovice (dále jen „Provozovatel“) a uživatel služeb Provozovatele (dále jen „Klient“).

1.3. Službami Provozovatele jsou ubytování v Apartmánech Velké Karlovice, Velké Karlovice 814, PSČ:75606. – objektu  Provozovatele (dále jen „Apartmány“) a s tím spojené služby poskytované Provozovatelem nebo smluvními partnery. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a služby Klientovi ve sjednaném rozsahu a podle těchto stránek.

1.4. Apartmány jsou ubytovací zařízení, kde je Klient ubytován na základě objednávky a smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Provozovatelem. Objednávku je možné učinit a potvrdit na kontaktech uvedených v odstavci „13.1 Kontakty“ nebo přes online rezervační systém provozova- tele. Odesláním objednávky Klient stvrzuje, že souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy a že se seznámil a souhlasí s VOP, které jsou součástí kupní smlouvy. Pokud za Klienta zadala objednávku třetí strana (dále jen „Objednatel“), pak tato třetí strana a Klient ručí spo- lečně Provozovateli jako solidární dlužníci za všechny závazky plynoucí ze smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu VOP. Změna VOP je platná po 14 dnech od jejího zveřejnění.

1.5. Klient při odeslání objednávky nebo kontaktního formuláře čestně prohlašuje, že uvedené údaje jsou správné a že neuvedl údaje třetí osoby. Klient je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

2.

Rezervace ubytovacích kapacit a služeb

2.1. Rezervace ubytování a případných dalších služeb Provozovatele a potvrzení této rezervace ze strany Provozovatele je možné online nebo písemně, tedy emailem.

2.2. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě písemného potvrzení ze strany Provozovatele nebo automatickým emailovým potvrzením generovaným příslušným online rezervačním systémem.

2.3. Rezervaci je možné provést i na internetových stránkách Provozovatele či na stránkách třetích stran působících v cestovním ruchu, s nimiž má společnost Havlíčkovi PRO, spol. s.r.o. uzavřenou smlouvu o spolupráci.  Klient má možnost vyhledávat služby a produkty Provozovatele i na těchto partnerských stránkách a následně je rezervovat na stránkách Provozovatele, aniž opustí rozhraní partnerské internetové stránky.

2.4. Rezervace je dokončena uhrazením zálohy 50%, případně celé částky objednaného ubytování a služeb a to v hotovosti, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány. V případě, že se Klient s platnou rezervací nedostaví k čerpání objednaných služeb a produktů, strhne Ubytovatel ze zaplacené zálohy částku, která byla použita k zajištění rezervace, ve výši stanovené v souladu se storno-podmínkami uvedenými v bodě 8.2. Rezervované noci budou stornovány dle storno podmínek, uvedených v  článku 8.

2.5. Klient bere na vědomí a potvrzuje informace, které obdržel při rezervaci, zejména popisy a charakteristiku poskytovaných služeb a produktů, kontaktní údaje, platební a storno podmínky, platnost nabídky a ceny. Rezervace online předpokládá úplné, bezvýhradné přijetí a platnost těchto VOP a znalost informací o ochraně osobních údajů, které jsou součástí smlouvy uzavřené s Ubytovatelem.

2.6. Fotografie uvedené na internetové stránce a stránkách pro mobilní zařízení Ubytovatele jako i v prezentačních materiálech slouží jen jako příklad. I když se Ubytovatel snaží zprostředkovat vizuální podobu ubytovacích zařízení co nejvýstižněji, může dojít k nezamýšleným odchylkám.


 1. Ochrana osobních údajů

3.1. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, anebo zapsány při ubytování, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou zabezpečené a chráněné proti zneužití. Vaše osobní údaje mohou být použity pro potřeby účetnictví, vedení Apartmánů, statistiky anebo k zasílání novinek Provozovatele, pokud k tomu dáte souhlas. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy.

3.2. Na požádání vám Havlíčkovi PRO, spol. s.r.o. bez zbytečného odkladu a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na kontakty uvedené v odstavci „13.1 Kontakty“.

3.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery a služby na ně napojené standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

3.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů Klient souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Provozovatele, jakožto správce.

3.5 Cookies

Naše webové stránky používají Cookies, což jsou základní data o našem webu, která váš prohlížeč uloží na váš pevný disk a tím v budoucnu urychlí načítání a prohlížení našich stránek. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 4.
Cena pobytu

4.1. Cena služeb jsou uvedeny na stránce http://www.valachy-apartmany.cz/. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné a kompletní.

4.2. Provozovatel vystaví daňový doklad a doklad EET, pokud platba spadá do povinnosti evidence EET. V případě potřeby provozovatel vystaví také pro-forma fakturu.

4.3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;  v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.4. V případě platby online Klient vyčká na instrukce pro platbu kartou, které jsou vygenerovány rezervačním systémem Provozovatele.


 1. Platební podmínky
  • Provozovatel je povinen připravit a poskytnutou objednané ubytovací služby a produkty. Pokud není jinak uvedeno nebo sjednáno, cena nezahrnuje dodatečné služby a produkty. Sjednané ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty, nezahrnují poplatek za lázeňský a rekreační pobyt  (15 Kč / osoba / noc) a poplatek z ubytovací kapacity ( 6 Kč / osoba / noc). Poplatky budou účtovány na recepci při příjezdu do Apartmánů. Změní-li se sazba této daně anebo poplatků, poskytovatel ubytování má právo účtovat klientovi zvýšenou daň anebo poplatky.
  • Provozovatel si vyhrazují právo na účtování depozitu pro případné vzniklé škody v ubytovacím zařízení způsobené Klientem (poplatek je vybírán v hotovosti při příjezdu). V případě, že Klient žádné škody nezpůsobí, deposit mu bude vrácen v plné hodnotě při odjezdu.
  • Provozovatel může měnit ceny, pokud Klient nebo Provozovatel zvýší počet rezervovaných pokojů či délku pobytu a Klient nebo Provozovatel s takovou změnou souhlasí.
  • Provozovatel může Klientovi poskytnout náhradní ubytování v adekvátní kvalitě, pokud Klient souhlasí. Dodatečné náklady spojené s náhradním ubytováním jdou na účet Provozovatele.   
  • V případě, že Provozovatel vydá poukaz, ten může být využít pouze k úhradě ubytovacích služeb. Hodnota poukazu odpovídá částce a měně uvedené na ní. Poukaz nelze vrátit, prodat ani vyměnit za hotovost a je možné ho využit celý, tj. nedělit jeho hodnotu na více než jednu úhradu. Ztrátu, znehodnocení nebo krádež poukazu nelze nahradit. Na každém poukazu je uveden datum vydání, platnost a číslo poukazu. Poukaz nelze využít k online platbě.
  • V případě rezervace pobytu mimo rezervační systém Provozovatele, obdrží klient s potvrzením pobytu také pro-forma fakturu jako doklad k úhradě dohodnuté zálohy za ubytování. Délka splatnosti pro-forma faktury je 7 dní anebo den nástupu do ubytování, pokud je tento bližší než 7 dnů od vystavení pro-forma faktury. V případě že nebude pro-forma faktura uhrazena ve splatnosti, se objednávka automaticky zruší. Variabilní symbol je uveden na faktuře. Veškeré bezhotovostní platby se považují za zaplacené až v případě připsání na účet Provozovatele.
   Umožňujeme platbu převodem na účet Provozovatele.
  • Platba je jednorázová. Klient je povinen si řádně zkontrolovat platební údaje a platbu zaslat spolu s variabilním symbolem. Uvedení variabilního symbolu je nezbytné pro správné připsání platby a rezervaci služeb.
  • V případě prodlení s úhradou, bude rezervace zrušena.

 1. Povinnosti klienta

6.1. Klient je povinen poskytnout Provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění služeb Provozovatele a smluvních partnerů. Především poskytnout správné údaje potřebné k ubytování, doklady k jejich potvrzení a platbu smluvené ceny.

6.2. Ve stanoveném termínu uhradit zálohu, nebo pro-forma fakturu a další platby.
6.3. Klient je povinen dostavit se k převzetí ubytování v čase, kdy mu začíná rezervace. Pokud se nedostaví v dohodnutý čas a nedohodne se s Provozovatelem na jiných podmínkách, jeho rezervace na daný termín propadá.

6.4. Klient je povinen řídit se ubytovacím řádem provozovatele v bodech níže uvedených:
a) Přísný ZÁKAZ kouření v budově Apartmánů. Kouření je povoleno jen na venkovních prostranstvích Apartmánů.
b) V době od 22:00 hodin do 6:30 hodin je Klient povinen dodržovat noční klid. 31. prosince platí noční klid od 00:30 1. ledna do 6:30 1 ledna.
c) Klient je oprávněn využívat zařízení a služby Apartmánů v rozsahu stanoveném smlouvou, a to standardně od 16 hodin v den příjezdu do 10 hodin v den odjezdu.
d) Parkování v areálu Apartmánů je povoleno ubytovaným Klientům po dobu jejich pobytu v Apartmánech. Klient je povinen parkovat tak, aby zbytečně nebránil v pohybu ostatním vozidlům a tak, aby zbytečně nezabíral více než jedno parkovací stání.
e) Klient nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele manipulovat se zařízením Apartmánů mimo běžné zvyklosti. Zejména přesouvat zařízení Apartmánů, jakkoliv ho poškozovat, provádět opravy, jakékoliv úpravy trvalého charakteru, zasahovat do elektrické sítě, vodovodních zařízení a dalších instalací. V Apartmánů je zakázáno manipulovat s otevřeným plamenem. Klient ručí za jakékoliv škody způsobené jeho činností v Apartmánů a pobytem v Apartmánů s výjimkou běžného opotřebení.
f) Není povoleno používání vlastních elektrospotřebičů např. vařiče, toustovače, topidel, varné konvice apod. Tyto jsou k dispozici jako výbava Apartmánů. Výjimku tvoří holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy a nabíječky. Klient je povinen, tato zařízení nenechávat v provozu bez dozoru. Po odchodu z pokoje, je Klient povinen tato zařízení odpojit z elektrické sítě. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá Klient. 
g) Klient je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit případné poruchy zařízení Apartmánů.
h) Při odchodu z pokoje je Klient povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout elektrická zařízení, zavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíče od Apartmánů, které obdržel při příchodu.
ch) Z bezpečnostních důvodů není povoleno nechávat děti bez dozoru dospělé osoby. Za bezpečnost svých dětí a případné škody jimi způsobené zodpovídají rodiče.
i) Klient ručí v plném rozsahu za veškeré škody na majetku Apartmánů, způsobené jeho vinou, vinou osob s ním ubytovaných a vinou zvířat, která si Klient přivezl.
j) Ubytování zvířat je možné jen po předchozí domluvě a souhlasu Provozovatele.
k) Užívání hotelového zařízení z hygienických důvodů není dovoleno osobám, které jsou postiženy infekčními chorobami.
l) Klient je povinen dbát pokynů Provozovatele a personálu Apartmánů.

7.
Povinnosti Provozovatele

7.1 Provozovatel se zavazuje poskytnout Klientovi ubytovací a související služby dle smlouvy a svého nejlepšího vědomí a svědomí.

7.2 Provozovatel odpovídá za ztrátu věcí vnesených Klientem do Apartmánů, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném a pokoj Klienta byl uzamčený. Za peníze a cenné věci odpovídá Provozovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Tuto službu Provozovatel neposkytuje.


 1. Storno pobytu a sankce

8.1. Storno pobytu, je Klient povinen uskutečnit písemnou formou s uvedením rezervačních údajů (celé jméno a termín rezervace) a doručit ho provozovateli osobně, v doporučeném dopise nebo elektronickou formou. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující u osobního doručení datum přijetí Provozovatelem, u elektronického zrušení datum odeslání emailu či SMS, a při odeslání dopisem datum přijetí dopisu.

8.2. Při zrušení pobytu ze strany Klienta účtuje Provozovatel stornovací poplatky (smluvní pokuty) dle níže uvedených specifikací. Stornovací poplatky se účtují z celkové ceny pobytu.

Storno více než 14 dní před začátkem rezervace                                                     poplatek 0%
Storno více než 7 dnů a méně než 14 dní včetně před začátkem rezervace             poplatek 30%.
Storno méně než 7 dní včetně před začátkem rezervace                                        poplatek 50%

8.3. Změna osoby Klienta je bez poplatku.

8.4. V případě zrušení rezervace ze strany Klienta, je Provozovatel povinen vrátit Klientovi zaplacenou zálohu sníženou o odpovídající stornovací poplatek, a to do 14 dnů od obdržení žádosti o stornování pobytu viz článek 8.2.

8.5. Finanční zálohy jsou vraceny formou bankovního převodu na číslo účtu, uvedené klientem u žádosti o stornování pobytu.

8.6. Při porušení ubytovacího řádu si Provozovatel vyhrazuje právo uložit smluvní pokutu ve výši až 10 000kč.


 1. Vyloučení klienta z pobytu

9.1. Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit z pobytu a vykázat z budovy a pozemků Apartmánů Klienta, který poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny Provozovatele a personálu Apartmánů, slovně či fyzicky napadá anebo omezuje práva Provozovatele, personálu Apartmánů a jiné hosty, poškozuje majetek Provozovatele. V takovém případě je Klient povinen bez zbytečného odkladu opustit ubytovací zařízení a pozemek Apartmánů. Tím Klientovi také zaniká nárok na náhradu nevyužitých služeb a možnost dalšího pobytu v Apartmánech. 

10.
Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

10.1 Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu, zjistí-li, že Klient porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 1. a) prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny 
  b) nedodržení rezervovaného termínu
 2. c) opakované porušení ubytovacího řádu

 3. Změny dohodnutých služeb

11.1. V případě mimořádných okolností a okolností v důsledku „vyšší moci“ jako například v důsledku nařízení vládních orgánů ČR, které Provozovateli nebo Klientovi znemožní poskytovat, nebo užívat objednané ubytovací služby, může Provozovatel nebo Klient zrušit rezervaci, případně po vzájemné dohodě změnit termín rezervace. V takovém případě Klient neplatí stornopoplatek za zrušení rezervace. Pokud již pobyt Klienta začal, má Provozovatel nárok na náhradu již využitých služeb.
11.2. V případě zrušení pobytu Provozovatelem, je provozovatel povinen, tuto skutečnost oznámit Klientovi bez zbytečného odkladu. Platby za nevyčerpané služby je Provozovatel povinen vrátit Klientovi do 7 dnů v plné výši nevyčerpaných služeb na účet Klienta. Klient je povinen Provozovateli bez zbytečného odkladu sdělit číslo účtu pro vrácení platby za nevyužité služby. Klient má právo si po dohodě s Provozovatelem namísto vrácení platby vybrat náhradní termín rezervace. 


 1. Reklamační řád

12.1. V případě reklamace je Klient povinen, uplatnit své požadavky bez zbytečného odkladu na místě u zástupce poskytovatele služeb anebo na kontaktech uvedených v odstavci „13.1 Kontakty“. Pokud není možné vyřešit reklamaci na místě, sepíše Klient s Provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol se sepíše ve 2 vyhotoveních a jedno dostane Klient, kterému bude sloužit jako doklad o reklamaci a k dalšímu reklamačnímu řízení.

12.2. Pokud nebude reklamace podána bez zbytečného odkladu, snižuje se naděje na její kladné vyřízení, tím spíše, pokud by včasné podání reklamace mohlo předejít dalším škodám. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové  nebo nemajetkové újmy, které vznikly zaviněním Klienta anebo spoluvinou Klienta.

12.3. Pokud klient bez podstatných důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhra- du ani na slevu.
12.4. Veškeré stížnosti a připomínky Klienta, týkající se ubytování a souvisejících služeb, Provozovate- le, vyřizuje Provozovatel. Stížnosti může Klient předat osobně anebo elektronicky na kontaktech u- vedených v odstavci „13.1 Kontakty“.
12.5. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.
Email: adr@coi.cz  
Web:  http://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

13.
Kontakty

13.1. Na těchto kontaktech nás můžete kontaktovat:

Telefon správce: +420 725 331 333
Email správce: info@valachy-apartmany.cz

Email jednatel: havk@gmail.com
WEB: http://www.valachy-apartmany.cz/


 1. Závěrečná ustanovení

14.1. V případě že vztah související s užíváním stránek http://www.valachy-apartmany.cz/nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem.

14.2. Provozovatel si vyhrazuje právo u vybraných služeb stanovit další práva a povinnosti nad rámec těchto VOP. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách anebo v prostorech pro čerpání služby a mají přednost před ustanoveními VOP.

14.3. Pokud se některé ustanovení VOP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení VOP.

Ve Velkých Karlovicích  11.11.2021.